רשומות

מציג פוסטים מתאריך נובמבר, 2010

מאמר על יו''ט חנוכה

  מאמר על יו''ט חנוכה חלק א' הידורו של זהב כאמור ביריעה הקודמת, ר' אברהם אזולאי מנה סדר עדיפויות של סוגי החומרים מהם תיעשה המנורה, ובראש הרשימה הציב את הזהב. ואעפ"כ לא מצאנו שכיחות של מנורות-חנוכה של זהב. אין ספק שזהב הוא יותר מהודר מכל שאר מתכות, הן מפני יוקרו והן מפני יופיו. ומצאנו דוגמאות רבות על כך בחז"ל וראשונים. במסכת מגילה (דף יב ע"א) מספרת הגמרא על סוגי המיטות שהכין אחשורוש לאורחיו: "הראוי לכסף לכסף, הראוי לזהב זהב". השרים פחותי הדרגה הושיבום על מיטות של כסף, ואת השרים החשובים הושיבו על מיטות של זהב. במסכת סוכה (דף לו ע"ב) מספרת הגמרא על אנשי ירושלים שהיו אוגדים את לולביהם בגימוניות של זהב . ובמסכת יומא לז ע"א מספרת המשנה על מונבז המלך ואמו הילני שרצו לפאר את בית המקדש, ורבים מהכלים שלא היו עשויים מזהב, הביאו משל זהב, כגון: כלי עבודת יוהכ"פ, מנורה של זהב, טבלא להעתיק פרשת סוטה ממנה. על מנורת-זהב בתקופת הראשונים, יש להצביע על לשון רש"י במסכת ערכין דף ו ע"ב, שם מספרת הגמרא על ישראל שנידב מנורה או נר לבית