רשומות

מציג פוסטים מתאריך ספטמבר, 2023

שיעור סוכה עשר טפחים

  סוכה היא גילוי האלוקות המשנה הראשונה במסכת סוכה מבארת את גובהה ומניין דפנותיה של הסוכה. השיעור הקטן ביותר של גובה הסוכה הוא: עשרה טפחים. בסוף דף ד ע"ב מבררת הגמרא את המקור לשיעור זה. בתחילה מביא הגמרא מקור מהארון ביחד עם הכפורת. הארון היה גבוה 9 טפחים והכפורת שעליו עוביה היה טפח, 'הרי כאן עשרה'; וכתיב (שמות כה) 'ונעדתי לך שם ודברתי אתך מעל הכפרת', ומעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרה. על קביעה זו ששואלת הגמרא חבילה של קושיות, וגם על מידת הכפורת, ומסיימת בקושיא אלימתא: אם החשבון הוא בצירוף הכפורת, שמא חלל הסוכה די לו בתשעה, שהרי הכפורת כיסתה ומילאה עובי של טפח. לכן הגמרא חוזרת מכך ומביאה לימוד אחר: מבית המקדש, היינו מגובה הכרובים, מראשם עד רגליהם היו י' טפחים. ממשיכה הגמרא שלימודים אלה תואמים רק לשיטת רבי מ איר הסובר שהאמות במשכן היו בנות ששה טפחים, אבל לרבי יהודה שהיו חמישה, קשה, ואכן הגמרא מקבלת את הקושי, ולפי רבי יהודה שיעור זה הוא הלכה למשה מסיני. ויש לתת את הדעת, איזה קשר יש בין ארון הברית והכרובים לגדרי רשות של הסוכה? ועלה ברעיוני בהקדם המשל הידוע על פטור אכי