רשומות

מציג פוסטים מתאריך פברואר, 2022

משחק הקלפים בחנוכה-תגובת חכמי ישראל לתרבות הפנאי והמשחק

  תגובת חכמי ישראל לתרבות הפנאי והמשחק    תשובות גדולי ספרד עד דור גירוש ספרד – רנ"ב שדנו בהיתר וביטול תקנה ו'שבועה שלא אשחוק'   'עמוד העולם' גדול המשיבים בדורו, רבי שלמה בן אדרת – הרשב"א נשאל כמה פעמים על היתר ביטול שבועה 'שלא אשחוק'. בכל תשובותיו אין הרשב"א מקבל את החשש שמא ייכשל בשבועתו, שהרי סוף כל סוף עצם המשחק מוגדר כאיסור [1] . תשובות אלה מפוזרת בכל חלקי השו"ת שלו, ובכל העתקה ישנם שינויים והוספות. בחלק א' ישנה תשובה אחת והיא כנראה נוסח מקוצר: מי שנשבע שלא לשחוק [2] ובא לישאל על נדרו, ואומר שירא שמא יתקפנו יצרו ולא יוכל להעמיד עצמו, ונמצא שעושה שתים רעות. ומשיב: מסתברא שאין נזקקים לו, ששחוק הוא עבירה ואין מתירים לו נדר – לעבור. ואם מפני שלא יכשילנו יצרו לעבור על שבועתו, ישביע את יצרו, ואין לומר שיזקקו לעבירה שלא יעשה עבירה גדולה. בתשובה אחרת ישנו הסבר לפסקו זה, שהרי לכאורה יש לנו לחשוש שמא הלה יעבור בשוגג על שבועתו, לכן סיים: ואין אומרים לאלו שיזדקקו לעבירה קטנה כדי שלא יעשה עבירה גדולה. הרבה גופי תורה מונחים בפ