רשומות

מציג פוסטים מתאריך דצמבר, 2010

מאמר על יו''ט חנוכה

תמונה
  מאמר על יו''ט חנוכה חלק ב' מנורת זהב טהור הוא בדיונו אודות סוג המנורה לחנוכה, כותב רבי שלמה גאנצפריד בספרו המפורסם 'קיצור שולחן ערוך' (קלט, ה) שלכתחילה "יהיה לו מנורה נאה של מיני מתכות [לאפוקי כלי חרס], ומי שידו משגת יקנה מנורה של כסף, להידור מצוה". הקדימו הרב חיד"א בספרו המפורסם 'ברכי יוסף' (תרעג, ז) באותו לשון: "כתבו האחרונים שישתדל לעשות נר יפה, ואם ידו משגת יעשה של כסף". ביריעה הזו נשאל מהו מקור הידור זה, האם אכן המתכת המהודרת ביותר ליפוי המצוה היא כסף, או שמא עדיף זהב, ואיך נהגו בכלל ישראל במשך השנים.   נר יפה הרמב"ם ניסח את פתיחת הלכות חנוכה בלשון נדירה כלשהי: "מצוות נר חנוכה מצוה חביבה היא עד מאוד וצריך האדם להזהר בה, כדי להודיע הנס ולהוסיף בשבח ה' והודיה לו על הנסים שעשה לנו". כמקור לדבריו הצביע נושא כליו הרב 'מגיד משנה' למאמרו של רב הונא. איתא בגמרא (שבת כג, ב): "אמר רב הונא: הרגיל בנר [1] הויין ליה בנים תלמידי חכמים". פירש רש"י: "דכתיב כי נר מצוה ותורה אור, על